• Waynesboro BCBAs 

  • Allyson Wharam

    Allyson Wharam, M.Ed, BCBA

    Email: awharam@waynesboro.k12.va.us

  • Lisa Falke

    Lisa Falke, MS, BCBA, LBA

    Email: lfalke@waynesboro.k12.va.us